การ พิจารณา ความ หมาย ของ คํา มี หลัก ใน การ พิจารณา อย่างไร?

นั่งที่ทำหน้าที่เป็นคำนาม ๒๓ Page 10 ๒.๒ หลักการอ่านวิเคราะห์ความหมายของคำ ี การพิจารณาความหมายของคำ มีหลักการพิจารณาดังนี้ ๑) พิจารณาความหมายจากพจนานุกรม ภาษาไทยเป็นภาษาที่คำเดียวมีหลาย ความหมาย หลายนัยและใช้แตกต่างกัน ผู้อ่านจะเข้าใจความหมายโดยพิจารณาความหมายจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

Leave a Reply

Your email address will not be published.