การ ตลาด มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

นอกจากความสำคัญต่อบุคคลและสังคมแล้ว การตลาดยังมีความสำคัญต่อระบบ เศรษฐกิจโดยตรงดังนี้

  1. ช่วยให้รายได้ประชากรสูงขึ้น
  2. ทำให้เกิดการหมุนเวียนของปัจจัยการผลิต
  3. ช่วยสร้างความต้องการในสินค้าและบริการ
  4. ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของเศรษฐกิจ
  5. ให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ

ปัจจุบัน การตลาด (Marketing) มีความสำคัญต่อการบริหารองค์กรธุรกิจ และองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร (Non Profit Organization) ให้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการบริหารองค์กรทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุคการค้าเสรี (Free Trade) ซึ่งการค้าและการลงทุนมีความเสรีและเปิดกว้างทางการตลาดมากขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก ภายใต้กรอบที่กำหนดโดยองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) หรือในยุคเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึงบทบาทของเทคโนโลยีสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published.