นัก วิทยาศาสตร์ ทํา งาน อย่างไร?

นักวิทยาศาสตร์ คือบุคคลผู้ดำเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพือความก้าวหน้าทางความรู้ในสาขาวิชาที่สนใจ
นักวิทยาศาสตร์ศึกษาว่าจักรวาลหรือบางส่วนของจักรวาลทำงานอย่างไร นักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมุติฐานจากการสังเกตในตอนแรก จากนั้นก็ทดสอบสมมุติฐานด้วยการสังเกตเพิ่มเติมและทดลองเพื่อที่พวกเขาจะได้ประเมินผลและยืนยันหรือปฏิเสธสมมุติฐาน นักวิทยาศาสตร์ทำงานในมหาวิทยาลัยหรือไม่ก็ในสถาบันภาคเอกชนหรือรัฐบาล ถ้าคุณอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์เป็นคนที่ทำงานเป็นกระบวนการอย่างมีระบบ นอกจากนี้ ยังมีลักษณะนิสัย ช่างสังเกต, ช่างสงสัย, มีความอยากรู้อยากเห็น, มีความเป็นเหตุเป็นผล, มีความคิดริเริ่ม, มีความพยายาม และมีความอดทน ลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์เหล่า นี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการค้นหาคำตอบต่าง ๆ ภาพ : shutterstock.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.