การ ขายทอดตลาด มี ขั้น ตอน อย่างไร?

1. ดาเนินการขายทอดตลาด ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดในประกาศขายทอดตลาด 2. จัดให้มีสมุดลงทะเบียนสาหรับผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาด 3. เรียกหลักประกันการเข้าร่วมประมูลสู้ราคาซื้อจากผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูล 4. จัดให้มีการประมูลสู้ราคาตามวัน เวลากาหนดในประกาศขายทอดตลาด ตามระเบียบฯ 5. ดาเนินการอื่นใด
ในเรื่องการยึดที่ดินขายทอดตลาด เมื่อเจ้าหนี้ไปดำเนินการตั้งเรื่องที่สำนักงานบังคับคดีแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะได้ยึดทรัพย์โดยออกหมายยึดทรัพย์ หลังจากนั้นก็จะผ่านขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีจะดำเนินการกันไป จนท้ายที่สุดจะมีการประกาศขายออกมา ส่งมอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นโจทก์ จำเลย หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม เพื่อที่จะแจ้งวันที่จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดมานั้น ส่วนจะทำการขายวัน เวลา ใด รายละเอียดจะอยู่ในใบประกาศการขายทอดตลาด

Leave a Reply

Your email address will not be published.