เครื่องหมาย แปล ว่า อย่างไร?

เครื่องหมาย mark, symbol, status symbol, (plus or minus) sign (อ่านต่อ) ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.