ข้อมูล กับ สารสนเทศ ต่าง กัน อย่างไร?

ข้อมูลแตกต่างจากสารสนเทศ คือ ข้อมูล เป็นส่วนของข้อเท็จจริง โดยได้ จากการเก็บมาจากเหตุการณ์ต่างๆ สารสนเทศ คือข้อมูลที่นามาผ่าน กระบวนการเพื่อสามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจต่อไปได้ทันที
ข้อมูล และ สารสนเทศ แตกต่างกัน ข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริง ที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากเหตุการณ์ต่างๆ แต่สารสนเทศหมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลเพื่อไปใช้ในการตัดสินใจต่อไป เช่น ข้อมูล นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 มีจำนวน 150 คน สารสนเทศ มีนักเรียนที่มาจากโรงเรียนอื่นๆ 20 คน เป็นนักเรียนเก่า 130 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published.