รัฐมนตรี ต้อง มี คุณสมบัติ อย่างไร บ้าง?

คุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่

  • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  • มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปี
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
  • ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
  • ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98.
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.