การ ถ่ายทอด ลักษณะ ทาง พันธุกรรม มี ปรากฏ ใน พืช หรือ ไม่ อย่างไร?

พืชเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนและดำรงพันธุ์ โดยลูกที่เกิดมาจะได้รับ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากต้นพ่อและต้นแม่ ทำให้มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เฉพาะแตกต่าง จากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ลักษณะทางพันธุกรรมของพืช เช่น ลักษณะของใบ สีดอก สีใบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.