ทวีป ออสเตรเลีย และ โอ เชีย เนีย มี ลักษณะ เด่น ที่ แตก ต่าง จาก ทวีป อื่น อย่างไร?

(2) ลักษณะภูมิประเทศของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย มีเขตที่สูงทางด้านตะวันออก มีฝนตกชุกที่สุดของทวีป มีเทือกเขาเกรตดิไวดิง อยู่ทาง ด้าน ตะวันออก มีลักษณะเป็นสันปันน้ำที่แบ่งฝนที่ตกลงให้ไหลสู่ลำธาร เขตที่ราบต่ำตอน กลาง พื้นที่ราบเรียบ มีลำน้ำหลายสายไหลมาอยู่บริเวณนี้ และเขตที่ราบสูงทางด้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published.