เข็มทิศ มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

ประโยชน์ของเข็มทิศ ใช้ประโยชน์ในการเดินทาง ได้แก่การเดินเรือทะเล เครื่องบิน การใช้เข็มทิศจะต้อง มีแผนที่ประกอบ และต้องหาทิศเหนือก่อน เข็มทิศบางประเภทออกแบบมาเพื่อใช้สาหรับ วัดมุมเอียงของหิน หรือความลาดชันของพื้นที่ได้ด้วย เช่น เข็มทิศบรุนตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.