สาเหตุ เขียน อย่างไร?

(สาเหด) น. ต้นเหตุ เช่น ความประมาทเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุ บุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เป็นโรคมะเร็ง.

Leave a Reply

Your email address will not be published.