การ ออม ที่ เก็บ รวบรวม ไว้ ใช้ จ่าย ตาม แผนที่ กำหนด นั้น จะ ต้อง ปฏิบัติ อย่างไร?

1.การออมที่เก็บรวบรวมไว้ใช้จ่ายตามแผนที่กำหนดนั้น จะต้องปฏิบัติอย่างไร answer choices ก. นำส่งธนาคารตรงตามเวลา ข. มีการวางแผนอย่างมีขั้นตอน ค. ผู้ออมจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.