สาร ไอโอดีน สํา คั ญ ต่อ ร่างกาย อย่างไร?

ไอโอดีนจำเป็นต่อร่างกายช่วยสร้างธัยรอยด์ ฮอร์โมนซึ่ งมีบทบาทในการควบคุมการเผาผลาญอาหาร ในร่างกายจึงมีผลต่อการใช้พลังงานของร่างกายมาก ที่ สำคัญคือควบคุมการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆ ในร่า งกายและการเจริญ เติบโตของสมอง Page 4 4 สมองดีเริ่มที่ไอโอดีน ร่างกายต้องการไอโอดีนปริมาณเล็กน้อย แต่จำเป็นต้องได้รับอย่างสม่ำเสมอทุก

Leave a Reply

Your email address will not be published.