การมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เป็นแม่บท ก่อให้เกิดผลดี อย่างไร?

การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนแม่บทที่ จัดท าขึ้น จะก่อให้เกิดการบูรณาการแผนต่างๆ ของรัฐ รวมถึงการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ จะทาให้รัฐบาลสามารถควบคุม และลดการสูญเสียงบประมาณโดยไม่จาเป็นได้มากขึ้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9-11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืดหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน

Leave a Reply

Your email address will not be published.