ขน จมูก และ โพรง จมูก มี หน้าที่ อย่างไร?

หน้าที่ของจมูกและโพรงอากาศ มี5 ประการดังนี้ 1. รับกลิ่นโดยใช้ขนพัดโบก (Cilia) 2. เพิ่มอุณหภูมิและความชื้นแก่ลมหายใจ 3. เป็นทางผ่านของลมเข้าออก 4. การคัดกรองสิ่งแปลกปลอมไว้โดยขนจมูก และเยื่อบุจมูก 5. ท าให้สียงก้องกังวานและไพเราะ คนที่มีอาการคัดจมูก หรือจมูกคดแคบจึงมี เสียงไม่ชัดเจน

Leave a Reply

Your email address will not be published.