ถ้า ไม่มี การ วางแผน การ ทํา งาน บ้าน ล่วงหน้า จะ เกิด ผล อย่างไร?

การวางแผนงานไว้ล่วงหน้านั้น ทำให้เกิดความชัดเจนในความคิดและการกระทำและงานก็จะสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น หากไม่มีการวางแผนงานเอาไว้ล่วงหน้า ก็อาจจะเกิดกิจกรรมบางอย่างที่เราไปให้ความสำคัญผิดจุด ซึ่งจะทำให้สิ้นเปลืองเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

Leave a Reply

Your email address will not be published.