ภาพ จาก ดาวเทียม มี ประสิทธิภาพ ดี อย่างไร?

1. สามารถสารวจพื้นผิวโลกได้ในบริเวณกว้างขวาง ละเอียดแม่นยา 2. สามารถเก็บข้อมูลต่างๆได้หลายชนิดในขณะเดียวกัน 3. ประหยัดต้นทุนและเวลาในการเดินสารวจในพื้นที่จริง 4. ได้ข้อมูลที่ทันสมัย เนื่องจากดาวเทียมโคจรอยู่รอบโลกตลอดเวลา จะโคจรมาซ้าตาแหน่งเดิมได้ในช่วงเวลาไม่นาน จึงสามารถเลือก บันทึกและนาข้อมูลมาใช้ได้ตลอดเวลา

Leave a Reply

Your email address will not be published.