การ สืบค้น เรื่องราว เกี่ยว กับ ท้องถิ่น มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

ท้องถิ่นของเราเป็นแหล่งความรู้ที่บรรพบุรุษได้คิดค้น และสร้างสมความเจริญตกทอดมาถึงปัจจุบัน นักเรียนจึง ควรให้ความสนใจท้องถิ่นของตนเอง โดยการสืบค้น เรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้รู้จักท้องถิ่นของเราอย่างดีที่สุด การสืบค้นและการนาเสนอ ความเป็นมาของท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published.