ตลาด ผูกขาด แท้จริง มี ลักษณะ เด่น อย่างไร?

2.3 ตลาดผูกขาดแท้จริง (pure monopoly market) ลักษณะสำคัญของตลาด คือ มีผู้ค้าหรือผู้ขายเพียงรายเดียว เรียกว่า “ผู้ผูกขาด” (monopolist) สินค้าไม่สามารถหาสินค้าอื่นทดแทน และผู้ค้าจะพยายามกีดกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาผลิตแข่งขันได้ ทำให้ผู้ผูกขาดมีอำนาจในการกำหนดราคาสินค้า (price maker) หรือกำหนดปริมาณขาย (price searcher) อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามต้องการ
ลักษณะของตลาดผูกขาด (Monopoly) มีผู้ขาย/ผู้ผลิตรายใหญ่เพียงรายเดียว ผู้ขาย/ผู้ผลิตมีอำนาจในการกำหนดราคา (Price Maker) และปริมาณในตลาด สินค้าและบริการยากจะหาสินค้าอื่นๆ ทดแทน เช่น การได้สัมปทานจากรัฐบาล ได้แก่ การผลิตไฟฟ้า ประปา ป่าไม้ เหล้า บุหรี่ เป็นต้น
ลักษณะของตลาดผูกขาด 1, มีผู้ขายเพียงรายเดียว ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงหน่วยผลิต (firm) จึงหมายถึงอุตสาหกรรม (industry) อุปสงค์ของผู้ผลิตผูกขาด (monopolist’ s demand curve) จึงเป็นเส้นอุปสงค์ของตลาด (market demand curve)

Leave a Reply

Your email address will not be published.