รากษส เทวี อ่าน ว่า อย่างไร?

รมว.วธ. กล่าวว่า สงกรานต์ปีพุทธศักราช 2558 ตรงกับปีมะแม เทวดาผู้หญิงธาตุทอง สัปตศก จุลศักราช 1377 ทางจันทรคติ เป็นอธิกมาส ทางสุริยคติ เป็นปกติสุรทิน ตรงกับวันที่ 14 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันอังคาร แรม 11 ค่ำ เดือน 5 เวลา 14 นาฬิกา 14 นาที 14 วินาที นางสงกรานต์ ทรงนามว่า ‘รากษสเทวี’ (อ่านว่า ราก-สด-เท-วี) ทรง

Leave a Reply

Your email address will not be published.