ภาค เหนือ แต่ง กาย อย่างไร?

ภาคเหนือมีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง หรือที่เรียกว่า “ค าเมือง” จะใช้กันแพร่หลายในภาคเหนือตอนบน ส่วนภาคเหนือตอนล่าง เคยอยู่ร่วมกับสุโขทัย อยุธยาท าให้ประเพณี และวัฒนธรรมมีลักษณะ คล้ายกับภาคกลางภาษาพูดจะมีลักษณะช้าและนุ่มนวล เช่น อู้ (พูด) เจ้า (ค่ะ) แอ่ว (เที่ยว) กิ๊ดฮอด (คิดถึง) การแต่งกายภาคเหนือ ชาวพื้นเมืองจะแต่งกาย ตามเชื้อชาติโดยทั่วไป
ลักษณะการแต่งกายของคนภาคเหนือ 1.ไม่ควรใช้ผ้าโพกศีรษะ ในกรณีที่ไม่ใช่ชุดแบบไทลื้อ 2. ไม่ควรเสียบดอกไม้ไหวจนเต็มศีรษะ 3.ไม่ควรใช้ผ้าพาดบ่าลากหางยาว หรือคาดเข็มขัดทับ และผ้าพาดที่ประยุกต์มาจาก ผ้าตีนซิ่นและผ้า “ตุง” ไม่ควรนำมาพาด 4.ตัวซิ่นลายทางตั้งเป็นซิ่นแบบลาว ไม่ควรนำมาต่อกับตีนจกไทยวน

Leave a Reply

Your email address will not be published.