สมอง มี หน้าที่ อย่างไร?

สมอง เป็นอวัยวะที่ซับซ้อนที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมของร่างกาย ในฐานะที่เป็นส่วนประกอบของ  ระบบประสาทส่วนกลางสมองจะส่งรับประมวลผลและสั่งการข้อมูลทางประสาทสัมผัส สมองเป็นแยกออกเป็นซีกซ้ายและขวาโดยวงดนตรีของเส้นใยที่เรียกว่า  callosumคลัง สมองมีสามส่วนหลัก ๆ โดยแต่ละแผนกทำหน้าที่เฉพาะ หน่วยงานที่สำคัญของสมอง ได้แก่ สมองส่วนหน้า (หรือ prosencephalon) สมองส่วนกลาง (mesencephalon) และ hindbrain (rhombencephalon)
สมองมีหน้าที่ควบคุมและสั่งการการเคลื่อนไหว, พฤติกรรม และภาวะธำรงดุล (homeostasis) เช่น การเต้นของหัวใจ, ความดันโลหิต, สมดุลของเหลวในร่างกาย และอุณหภูมิ เป็นต้น หน้าที่ของสมองยังมีเกี่ยวข้องกับการรู้ (cognition) อารมณ์ ความจำ การเรียนรู้การเคลื่อนไหว (motor learning) และความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published.