กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ คุ้มครอง ทรัพย์สิน ทาง ปัญญา มี ความ สำคัญ อย่างไร?

กฎหมายเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ถือเป็นกฎหมายหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ กฎหมายเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานั้น เป็นกฎหมายที่ถูกใช้เพื่อป้องกัน และปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของผู้ผลิตผลงาน ซึ่งการละเมิดลิขสิทธิ์ และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นนั้น สามารถสร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นวงกว้าง ทั้งในส่วนของผู้ผลิต และประเทศเจ้าของการผลิตนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.