อัตราเร็ว และ ความเร็ว แตก ต่าง กัน อย่างไร?

ในการเคลื่อนที่หนึ่ง ๆ อัตราเร็วและความเร็วเป็นปริมาณที่ แตกต่างกัน อัตราเร็วเป็นอัตราส่วนระหว่างระยะทางกับเวลา ส่วน ความเร็วเป็นอัตราส่วนระหว่างการกระจัดกับเวลา อัตราเร็วและ ความเร็วอาจมีค่าเท่ากัน ถ้าการเคลื่อนที่เป็นแนวตรงจากตาแหน่ง เริ่มต้นไปตาแหน่งสุดท้ายโดยไม่เปลี่ยนทิศทาง
ความเร็ว (Velocity) มันคือปริมาณทาง Vector ที่หมายความถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ต่อ หน่วยเวลา อัตราเร็ว (Speed) มันคือปริมาณทาง Scalar ที่หมายความถึงการเคลื่อนที่ต่อ 1 หน่วยเวลา แต่ไม่มีทิศทางกำกับมาด้วยครับ หรือพูดอีกอย่างคือ อัตราเร็วคือ ส่วนที่เป็นขนาด ของความเร็ว 1 5 Partita

Leave a Reply

Your email address will not be published.