ขา ภาษา อังกฤษ เขียน อย่างไร?

a leg, a limb = ขาแขน, ขาแข้ง, as ขาหัก lame.

Leave a Reply

Your email address will not be published.