แหล่ง เรียน รู้ มี บทบาท สํา คั ญ อย่างไร?

แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ที่สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
เป็นแหล่งข้อมูลที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการการเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดความสนุกสนาน และมีความสนใจที่จะเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการได้คิดเองปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วยตนเองและสร้างความรู้ด้วยตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
แหล่งการเรียนรู้นั้นมีความสำคัญอย่างมาก สำหรับการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โรงเรียนใดที่อยู่ใกล้หรือมีแหล่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าไปศึกษาหรือมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้บ่อยครั้ง โดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ นับว่าเป็นความโชคดีของนักเรียนในโรงเรียนนั้นที่สามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ซึ่งอยู่ในบริเวณโรงเรียนหรือในบริเวณใกล้เคียงได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.