คิ หิ สุข หมายความ ว่า อย่างไร?

คิหิสุข แปลว่า สุขของคฤหัสถ์ หรือกามโภคีสุข หมายถึง สุขของชาวบ้านหรือ ผู้ครองเรือนพยายามเข้าถึงให้ได้สม ่าเสมอหรือควรมีคฤหัสถ์หรือชาวบ้านที่มีครอบครัวด ารงตนอยู่ ด้วยการประกอบอาชีพสุจริต มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวให้มีความสุขตามสมควรแก่ อัตภาพ ถือว่าเป็นคฤหัสถ์ที่ครองเรือนเหมาะสมตามแนวทางพุทธรรมสุขของคฤหัสถ์มี 4
คิหิสุข หรือความสุขของคฤหัสถ์หรือกามโภคีสุขหมายถึง ความสุขที่ปกติชนคนทั่วไปเราๆ ท่านๆ ต้องการมีอยู่ 4 ประการคือ 1. อัตถิสุข คือ ความสุขอันเกิดจากการมีทรัพย์ ซึ่งทำให้คนเกิดความภูมิใจว่าตนมีทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published.