เศรษฐกิจ เขียน คํา อ่าน อย่างไร?

น. งานอันเกี่ยวกับการผลิต การจําหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ของชุมชน. (ส. เศฺรษฺ?+ กิจฺจ). (อ่านต่อ) ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.