วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร?

ตอบ เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กันมาก โดยเรียกรวมๆว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) ซึ่งเป็นการนำ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆมาผสมผสานประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยให้มนุษย์ทำงานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แม้จะเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกัน แต่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็มีความแตกต่างที่สำคัญในแง่ของภารกิจและวิธีการที่ใช้ ที่มา: pixabay.com วิทยาศาสตร์ครอบคลุมความรู้ทั้งหมดที่ได้จากการตรวจสอบความเป็นจริงโดยเข้าใจว่าเป็นชุดของปรากฏการณ์ที่สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.