สัญลักษณ์ สี เหลือง มี ความ หมาย อย่างไร?

สีเหลือง = ระวังอันตราย – ชี้บ่งว่ามีอันตราย เช่น ไฟ วัตถุระเบิด กัมมันตภาพรังสี วัตถุมีพิษ ฯลฯ
2. สีเหลือง หมายถึง ระวังมีอันตราย ใช้กับ เครื่องหมายบ่งชี้ว่ามีอันตราย มีไฟ วัตถุมีพิษ​กัมมันตภาพรังสี เครื่องหมายเขตอันตราย มีเครื่องกีดขวาง เครื่องหมายเตือนและอื่นๆ
สีเหลือง = ระวังอันตราย – ชี้บ่งว่ามีอันตราย เช่น ไฟ วัตถุระเบิด กัมมันตภาพรังสี วัตถุมีพิษ ฯลฯ – ชี้บ่งถึงเขตอันตราย ทางผ่านที่มีอันตราย เครื่องกีดขวาง เครื่องหมายเตือน

Leave a Reply

Your email address will not be published.