หลัก ปรัชญา ของ เศรษฐกิจ พอ เพียง มี วัตถุประสงค์ ให้ เรา ใช้ ชีวิต อย่างไร?

เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้จ่ายเงินให้ได้มาอย่างพอเพียงและประหยัด ตามกำลังของเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสิน และถ้ามีเงินเหลือ ก็แบ่งเก็บออมไว้บางส่วน ช่วยเหลือผู้อื่นบางส่วน และอาจจะใช้จ่ายมาเพื่อปัจจัยเสริมอีกบางส่วนสาเหตุที่แนวทางการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ได้ถูก
1.ในภาพรวม โดยทั่วไปควรเริ่มจากการวางรากฐานให้ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยอยู่อย่างพอเพียง พอมีพอกิน และพึ่งตนเองได้ มีการขวนขวายหาความรู้และมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต มีการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร โรงเรียน/สถาบันการศึกษา หน่วยงาน/องค์กรของรัฐ ธุรกิจภาคเอกชนและระดับประเทศ มีการรวมกลุ่มของชุมชนหลายๆ แห่งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สืบทอดภูมิปัญญา และร่วมกันพัฒนาตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างรู้รักสามัคคี

Leave a Reply

Your email address will not be published.