อาหาร มี ความ สํา คั ญ ต่อ การ ดํา รง ชีวิต ของ มนุษย์ อย่างไร?

อาหาร – เป็นปัจจัยสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ – เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงร่างกายให้ดํารงชีวิตอยู่ได้ยาวนานจนสิ้นอายุขัย อาหารประกอบด้วยหน่วยย่อย เรียกว่า สารอาหาร (nutrient) สารอาหาร ทําหน้าที่ – เป็นแหล่งสร้างพลังงาน – รักษาสมดุลในการทํางานของอวัยวะภายในร่างกาย – ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

Leave a Reply

Your email address will not be published.