การ จีบ ล่อ แก้ว ปฏิบัติ อย่างไร?

จีบล่อแก้ว คือ ลักษณะกิริยาท่าทางคล้ายจีบ ใช้นิ้วกลางกดข้อที่ ๑ ของนิ้วหัวแม่มือ หักปลายนิ้วหัวแม่มือคล้ายวงแหวน นิ้วที่เหลือเหยียดตึง หักข้อมือเข้าหาลำแขน
เป็นการปฏิบัติคล้ายการจีบแต่ใช้นิ้วกลาง โดยการงอนิ้วกลางเข้ามาจรดกับข้อแรกของนิ้วหัวแม่มือให้มีลักษณะเป็นวงกลมแล้วกรีดนิ้วทั้งสามให้ตึง อาจจะหักข้อมือเข้าหาลำแขนหรือหักข้อมือออก การจีบล่อแก้วจะจีบมือเดียวหรือสองมือก็ได้ ม้วนจีบ การม้วนจีบเป็นกิริยาของมือจีบหงายแล้วม้วนออกเป็นมือตั้งวง โบกจีบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.