ลูก หลาน พญานาค จะ มี ลักษณะ อย่างไร?

ผู้ที่เชื่อว่าเกิดมาจากสายพญานาคจะเกิดมาพร้อมกับจิตสัมผัสพิเศษ หรือที่เรียกกันว่า sixth sense และมีความเชื่อในเรื่องที่ตนเองเป็นลูกหลานพญานาคมาเกิดนั้น จะมีประสบการณ์คล้ายคลึงกันตังแต่วัยเด็กและยังมีลักษณะเด่นๆ อันได้แก่ มักฝันเห็นพญานาคบ่อยๆ ลักษณะของพญานาคในความฝันจะเหมือนพญานาคตามบันไดโบสถ์ บางครั้งมีหงอน บางครั้งไม่มีหงอน

Leave a Reply

Your email address will not be published.