การ อาราธนาศีล การ อาราธนาธรรม และ การ อาราธนาพระปริตร มี ความ แตก ต่าง กัน อย่างไร?

อาราธนาศีล คือร้องขอให้พระให้ศีล อาราธนาพระปริตร คือร้องขอให้พระสวดมนต์ อาราธนาธรรม คือร้องขอให้พระแสดงธรรม อาราธนาไปทำบุญบ้าน คือนิมนต์พระไปทำพิธีที่บ้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published.