วัน สงกรานต์ มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

1. เป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี 2. เป็นวันทำบุญสร้างกุศล และประกอบพิธีทางศาสนา 3. เป็นวันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย 4. เป็นวันแสดงความกตัญญูกตเวที และรำลึกถึงผู้ล่วงลับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.