แสง เดินทาง อย่างไร?

แสงเดินทางออกจาแหล่งกำเนิดทุกทิศทุกทาง และเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง แสงไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ แสงมีประโยชน์และเป็นสิ่งจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต. ภาพ shutterstock.com. คลื่นแสงมีคุณลักษณะสำคัญดังนี้. 1. แสงมีสมบัติ 4 อย่าง คือ เดินทางเป็นเส้นตรง สามารถสะท้อน กระจาย และหักเหได้. 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published.