ขั้น ตอน การ พัฒนา แอ พ พลิ เค ชั่ น มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

การพัฒนาแอปพลิเคชัน ประกอบด้วย

  1. 1. การศึกษาความต้องการ แอปพลิเคชันถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้ผู้ใช้ ผู้พัฒนาจึงจำเป็นต้องทราบถึงความต้องการและปัญหาก่อนจะเริ่มออกแบบ
  2. 2. การออกแบบ ขั้นตอนที่เป็น หัวใจสำคัญ ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
  3. 3. การสร้างแอปพลิเคชัน
  4. 4. การทดสอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.