ก มฺ มุ นา ว ตฺ ต ตี โล โก มี ความ หมาย ว่า อย่างไร?

1.ก่อนให้มีใจผ่องใสชื่นบาน 2.เมื่อกำลังให้จิตใจผ่องใส 3.เมื่อให้แล้วก็มีความยินดีไม่เสียดาย

Leave a Reply

Your email address will not be published.