แนวคิด เรื่อง การ สร้าง เสริม สุขภาพ เป็น อย่างไร?

การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการสร้างเสริม สนับสนุนด้านสุขภาพโดยให้บุคคลมีการปฏิบัติและการพัฒนาสุขภาพ ตลอดจนจัดการสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อให้บรรลุการมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
เอดเดลแมน และแมนเดล (Edelman and Mandle, 1994) ได้ให้ความหมายของคําว่าการสร้างเสริม สุขภาพ คือกระบวนการกระตุ้นบุคคล กลุ่ม ให้สามารถควบคุมและปรับปรุงสุขภาพเพื่อให้มีความสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งสามารถบ่งบอก และเกิดความตระหนักที่จะทําให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อม

Leave a Reply

Your email address will not be published.