จํา นํา กับ จํา น อง ต่าง กัน อย่างไร?

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการจำนำกับการจำนองมีลักษณะคล้ายกันคือ เป็นการมอบสินทรัพย์เพื่อประกันการชำระหนี้ เพียงแต่สินทรัพย์ที่ใช้มีความแตกต่างกัน การจำนำจะใช้สินทรัพย์ที่เป็น “สังหาริมทรัพย์” ส่วนการจำนองจะใช้สินทรัพย์ที่เป็น “อสังหาริมทรัพย์” นั่นเอง
เปรียบเทียบกับการจำนอง แตกต่างกันอย่างไร? – จำนอง คือ สัญญาที่บุคคลหนึ่งนำทรัพย์สินไปตราไว้แก่เจ้าหนี้เป็นประกันการ ชำระหนี้ของตนเองหรือบุคคลอื่นก็ได้ โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำนอง จึง ไม่มีประเด็นเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งแตกต่างจากการขายฝากการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.