วันอาสาฬหบูชา มีความ สํา คั ญ อย่างไร?

ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา หรือ “วันพระสงฆ์” (คือวันที่เริ่มเกิดมีพระสงฆ์)

  • เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
  • เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา
  • เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรกคือ การที่ท่านโกณฑัญญะรู้แจ้งเห็นธรรม เป็นพระโสดาบัน จัดเป็นอริยบุคคลท่านแรกในอริยสงฆ์
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.