อัตรา การ ใช้ ปัจจัย การ ผลิต ทดแทน กัน หมายความ ว่า อย่างไร?

อัตราการทดแทนกันระหว่างปัจจัยการผลิต หมายถึง จ านวนปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่ง ที่จะใช้ทดแทนปัจจัยการผลิตอีกชนิดหนึ่ง เมื่อน าปัจจัยการผลิตชนิดหลังนี้ออกเสีย 1 หน่วย เพื่อให้ยังคงได้ผลผลิตในระดับเดิม

Leave a Reply

Your email address will not be published.