อาชีพ รับ ราชการ มี ลักษณะ การ ประกอบ อาชีพ อย่างไร?

1.อาชีพรับราชการ เป็นกลุ่มอาชีพที่ท างานเพื่อประชาชนและประเทศชาติ ข้าราชการจะได้รับค่าตอบแทน เป็นเงินเดือนซึ่งได้มาจากภาษีเงินได้ที่รัฐบาลเก็บจากประชาชนที่ประกอบอาชีพมีรายได้ มีระยะเวลาในการทางานที่ แน่นอน โดยทางานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์และหยุดงานวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มท างานตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. หรือ
การประกอบอาชีพแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 1) อาชีพรับราชการ : เป็นอาชีพที่ทํางานกับหน่วยงานรัฐ โดยมุ่งประโยชน์ของชาติเป็นหลัก มีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน 2) อาชีพรับจ้าง : เป็นอาชีพที่ทํางานกับนายจ้างหรือหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ อาชีพนี้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน และมีสวัสดิการที่แตกต่างกันไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.