ใบ วาง บิล กับ ใบ แจ้ง หนี้ ต่าง กัน อย่างไร?

ใบแจ้งหนี้ (Invoice) กับใบเรียกเก็บเงิน (Bill) จะทำหน้าที่คล้ายกัน คือแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าจะต้องชำระเงิน แต่จะแตกต่างกันที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice) มักจะใช้กับสินค้าหรือบริการที่ซื้อขายเป็นเงินเชื่อ ในใบก็จะกำหนดเวลาที่ต้องจ่ายเอาไว้ เช่น ใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต ส่วนใบเรียกเก็บเงิน (Bill) มักใช้กับสินค้าหรือบริการที่ต้องชำระเงินทันทีที่ออกใบให้ เช่น บิลในร้านอาหาร
ความแตกต่างของใบวางบิลและใบแจ้งหนี้ ถ้าให้พูดแบบง่าย ๆ คือ ใบแจ้งหนี้ ไว้แจ้งเงินค่าสินค้าหรือบริการโดยจะออกให้ทุกครั้งหลังจากงานนั้นๆ เสร็จ แต่ใบวางบิล จะถูกออกเมื่อเรียกเก็บเงินตามระยะเวลาครบกำหนดที่เราให้กับลูกค้าหรือใช้เพื่อแจ้งยอดชำระตามวันกำหนดวางบิล
ใบแจ้งหนี้ คือ เอกสารที่แจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อจบงานนั้น ๆ โดยจะระบุรายละเอียดของสินค้าและบริการคือะไร จำนวนเงินเท่าไร และกำหนดวันที่ลูกค้าจะต้องชำระเงิน. ใบวางบิล คือ เอกสารที่ออกเมื่อเรียกเก็บเงินตามวันที่ครบกำหนด ซึ่งในใบวางบิลอาจจะแจ้งยอดชำระตามใบแจ้งหนี้หลายใบก็ได้ เพื่อนำไปวางบิลกับลูกค้า

Leave a Reply

Your email address will not be published.