คน ดี ที่ สมบูรณ์ มี ลักษณะ อย่างไร?

ความดีที่สมบูรณ์แบบ หนทางในพระพุทธศาสนาคือละตลอด ละอกุศล ละกิเลส แต่กิเลสละยาก ต้อง ด้วยปัญญาจริงๆ เขาก็ไม่รู้ว่า ต้องด้วยปัญญาเท่านั้นที่จะละ เขาก็มีความเป็นตัวตนที่จะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.