ครอบครัว มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

ความสาคัญของครอบครัว ครอบครัวเป็นการรวมตัวของบุคคลที่มี ความรัก ความผูกพันกัน มีปฏิสัมพันธ์กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ครอบครัวเป็นสถาบัน สังคมที่เล็กที่สุดแต่เป็นสถาบันที่มีความส าคัญ ที่สุด เพราะเป็นหน่วยสังคมแรกที่หล่อหลอม ชีวิตของคนในครอบครัวให้การเลี้ยงดูอบรมสั่ง สอน ครอบครัวเป็นแหล่งผลิตคนเข้าสู่สังคม สังคมจะดีมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published.