การ มี สุขภาพ ที่ ดี หมายความ ว่า อย่างไร?

ค) สุขภาพดีคือความแข็งแรงที่สามารถสร้างได้ด้วยตนเอง คือ ความแข็งแรงอันเกิดจากการสร้างเสริมสุขภาพ ความสามารถในการควบคุมโรค และการสร้างภูมิคุ้มกันโรค และความสามารถฟื้นฟูสุขภาพหลังอาการเจ็บป่วย
สุขภาพ ตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลกแห่ง (WHO) หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต การดำรงชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข จะเห็นได้ว่า สุขภาพ นั้นไม่ได้หมายถึงความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสุขภาพจิตที่ดี เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.