ไฟฟ้าสถิต เกิด ขึ้น ได้ อย่างไร?

ไฟฟ้าสถิต (Static electricity) ไฟฟ้าสถิต (Static electricity) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลของปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบภายในวัสดุหรือบนพื้นผิวของวัสดุ ซึ่งประจุไฟฟ้าเหล่านั้นจะยังคงอยู่จนกระทั่งเกิดการเคลื่อนที่หรือมีการถ่ายเทประจุ (Electrostatic Discharge)
ไฟฟ้าสถิต (Static electricity) คือ ปรากฎการณ์ที่บนผิวของวัสดุนั้นมีปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบไม่เท่ากัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการที่พื้นผิวสองชนิดมีการสัมผัสและแยกออกจากกัน โดยที่ด้านหนึ่งมักจะเป็นพื้นผิวที่มีความต้านทานสูงต่อกระแสไฟฟ้า (หรือเป็นฉนวนไฟฟ้า)

Leave a Reply

Your email address will not be published.