ได้ รับ เงิน เกษียณ จะ ต้อง เสีย ภาษี อย่างไร?

กรณีที่ เราทำงานครบเกษียณอายุ และทำงานมามากกว่า 5 ปี เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงานนั้น ได้สิทธิหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีและสามารถแยกยื่นภาษีได้ โดยไม่จำเป็นต้องนำไปรวมกับเงินได้ประจำปี เงินได้ที่มาจากเงินเดือน หรือ โบนัส หรือ อื่นๆ ที่ได้ในปีสุดท้ายก่อนออกจากงาน (ก่อนเกษียณอายุ) ให้ทำการยื่นภาษีตามปกติ (แบบ ภ.ง.ด.90/91)

Leave a Reply

Your email address will not be published.